loadjavporn.com

Dotační programy

Dotační tituly veřejná správa a NNO

Integrovaný regionální operační program
Řešení dopravní situace, obnova vozového parku, cyklodoprava
 • přestupní terminály pro veřejnou dopravu
 • aplikace moderních technologií v dopravě
 • nákup nízko-emisních (min. EURO 6) a bezemisních vozidel
 • zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
 • rozvoj cyklo-dopravy (nikoliv cykloturistiky, ale jako dopravní obslužnosti např. cesta do zaměstnání atp.) a rozvoj zelené infrastruktury
 
Integrovaný záchranný systém – příprava na mimořádné události
 • modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti při mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic)
 • technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí
 • modernizace výcvikových zařízení a trenažerů
Nutnost investice musí odpovídat území být dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí
 
Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury
 • zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče
 • zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení de-institucionalizované péče
 • infrastruktura komunitních center
 • pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení
 • výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území
 • podpora zdravotnictví omezená na síť onko-gynekologických a perinatologických pracovišť
 • modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči 4 základní obory péče – gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, disponují minimálním počtem 300 lůžek a navazují na péči některého z vysoce specializovaných pracovišť (onko-gynekologické, perinatologické, kardiovaskulární, traumatologické, cerebrovaskulární/iktové, onkologické).
 
Investice do vzdělávání
 • výstavba (v odůvodněných případech) a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
 • výstavba (v odůvodněných případech) a rozšiřování kapacit základních škol
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
 • rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí
 • úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu
 • doplňková zeleň v okolí budov
 • nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu
 
Kulturní a přírodní dědictví
 • památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu
 • Národní kulturní památky
 • památky, uvedené na indikativním seznamu kandidátů na zápis do národních kulturních památek ve stavu k 1. 1. 2014.
 • zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (muzea, knihovny)

eGoverment

 • rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement)
 • modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému
 • kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)
 

Operační program životní prostředí
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod,
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě,
 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
 • zlepšení přirozených rozlivů,
 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků,
 • obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně,
 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“,
 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření,
 • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek,
 • výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
 • výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev),
 • instalace dodatečných zařízení ke snížení emisí znečišťujících látek,
 • náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování,
 • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší,
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
 • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
 • podpora obnovy a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,
 • infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry,
 • atp.
 
 
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě).
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování),
 • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených),
 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci,
 • realizace průzkumných prací (včetně do-průzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit,
 • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
 • vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií.
 
 
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy,
 • péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů),
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství),
 • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury,
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů,
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000,
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu,
 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
 
 
Energetické úspory
 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,
 • realizace technologií na využití odpadního tepla,
 • realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla,
 • vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).
 
 

Dotace ministerstev ČR (většinou vyhlašovány v ročních cyklech)
Podpora bydlení
 • Regenerace panelových sídlišť
 • Výstavba technické infrastruktury
 • Výstavby podporovaných bytů
 • Opravy domovních olověných rozvodů
Podpora sportu
Podpora rozvoje kapacit mateřských a základních škol
Podpora obnovy a rozvoje venkova
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 • Podpora spolupráce obcí na obnově venkova

 
Programy meziregionální, mezinárodní a nadnárodní spolupráce
Central Europe 2020
Do programu se mohou zapojit zástupci veřejných a soukromých subjektů, které mohou přispět k naplnění jednotlivých specifických cílů programu z celého území Rakouska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska, stejně jako osm spolkových zemí z Německa.
Spolupráce v oblasti inovací vedoucí ke větší konkurenceschopnosti střední Evropy
 • Zkvalitnění udržitelných vazeb mezi aktéry inovačních systémů pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
 • Zkvalitnění znalostí a podnikatelských dovedností a schopností k prosazování a pokroku hospodářských a sociálních inovací v regionech střední Evropy
 
Spolupráce na nízkouhlíkových strategiích ve střední Evropě
 • Vyvíjení a implementace řešení za účelem zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách
 • Zkvalitnění teritoriálně založených nízkouhlíkových strategií energetického plánování a politik na podporu zmírňování změny klimatu
 • Zlepšení kapacit (schopností) pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech vedoucích ke snížení emisí CO2
 
Spolupráce v oblasti využití přírodního a kulturního bohatství pro udržitelný růst ve střední Evropě
 • Zlepšení integrovaných kapacit environmentálního managementu pro ochranu a udržitelné využívání přírodního bohatství a zdrojů
 • Zlepšení kapacit pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
 • Zlepšení environmentálního managementu funkčních městských oblastí tak, aby se z nich stala obyvatelnější místa
 
Spolupráce v oblasti dopravy – lepší propojení střední Evropy
 • Zkvalitnění plánování a koordinace regionálních systémů osobní dopravy pro lepší propojení národních a evropských dopravních sítí
 • Zkvalitnění koordinace mezi zainteresovanými stranami z oblasti nákladní dopravy pro rozšíření multi-modálních řešení šetrných k životnímu prostředí

INTERREG EUROPE 2020
Meziregionální program podporující výměnu zkušeností v rámci tematických cílů mezi partnery v celé Evropské unii pro identifikaci a šíření osvědčených postupů cílených na přenos zásadně do operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, ale také tam, kde jsou potřebné v rámci Evropské územní spolupráce. Do programu se mohou zapojit instituce z celého území Evropské unie, Norska a Švýcarska.
Podpořeny budou zejména projekty s cílem na rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích, podporou účinnějšího využívání zdrojů, vytváření příznivého prostředí pro podnikání, podporu ekonomiky s vysokou nezaměstnaností, jež přinese sociální a územní soudržnost.
 
 Výzkum, technologický vývoj a inovace
Podpora výzkumu, technologického vývoje a inovací
 • Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikajících, podpůrných, výzkumných a inovačních odborných středisek, zejména těch Evropského zájmu.
 • Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu, rozvoj vztahů a součinnosti mezi podniky, výzkumnými a vývojovými středisky, vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, atd. Podpořeny by měly být zejména tyto aktivity: vývoj produktů a služeb, přenos technologií, sociální inovace, eko-inovace, kulturní a tvůrčí odvětví, žádosti veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, validace nových akčních produktů či výrobků, schopnosti vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.
 
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Podporovat schopnost malých a středních podniků zapojit se do ekonomického růstu na regionálních, národních a mezinárodních trzích a v inovačních procesech.
 
Nízkouhlíkové hospodářství
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Podpora nízkouhlíkových strategií týkajících se všech typů území, zejména městských oblastí, včetně podpory udržitelné multi-modální městské mobility a snižování příslušných adaptačních opatření (opatření pro přizpůsobování).
Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.
 • Podpora průmyslového přechodu na ekonomiku založenou na účinném využívání zdrojů, dále podpora zeleného (ekologického) růstu, ekologických inovací a řízení ochrany životního prostředí ve veřejném i soukromém sektoru.