Dotační programy

Dotační tituly školy a vzdělávací instituce

Integrovaný regionální operační program

 
Investice do vzdělávání
 • výstavba (v odůvodněných případech) a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
 • výstavba (v odůvodněných případech) a rozšiřování kapacit základních škol
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
 • rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí
 • úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu
 • doplňková zeleň v okolí budov
 • nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu

Operační program životní prostředí

Energetické úspory
 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,
 • realizace technologií na využití odpadního tepla,
 • realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla,
 • vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).

Dotace ministerstev ČR

(většinou vyhlašovány v ročních cyklech)

Podpora sportu
Podpora rozvoje kapacit mateřských a základních škol
Podpora obnovy a rozvoje venkova
 • Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů
 • Budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV v Praze
 • Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím
 • Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce i mimo EU
 • Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách, včetně souvisejících popularizačních programů, aktivit a materiálů
 • Rozvoj dlouhodobé výzkumné spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci výzkumu zaměřeného na řešení společenských potřeb,
 • Rozvoj strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru, které povedou k naplňování cílů a aktivit RIS 3,
 • Zvýšení kvality strategického řízení VaV na národní úrovni.
 
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Zkvalitnění výuky na VŠ – podpora zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků včetně modernizace
 • Tvorba a inovace studijních programů v souladu s potřebami trhu práce a podnikatelských dovedností studentů, podpora výuky v cizích jazycích
 • Podpora mobility výzkumných pracovníků
 • Pořádání národních i mezinárodních vědeckých konferencí
 • Opatření k podpoře studentů se SVP
 
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků SVP
 • vzdělávání pracovníků veřejné správy a pracovníků organizací zabývajících se vzděláváním a poskytováním poradenských služeb (pracovníků školských odborů zřizovatelů škol, pracovníků ŠPZ, OSPOD, NNO, apod.).
 • posílení kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných škol vzdělávat děti a žáky se SVP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně vedoucích pracovníků) bude zaměřeno na získání kompetencí pro inkluzívní vzdělávání a překonávání předsudků.
 • aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných vyrovnávacích a podpůrných opatření v součinnosti s MŠ a ZŠ, NNO a OSPOD,
 
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • opatření na profesní podporu pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • podpora individuálních forem vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů
 • podpora propojení školního a mimoškolního vzdělávání.
Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 • Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve vzdělávání na všech úrovních.
 • Vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému, včetně propojení externího a interního hodnocení.
 • Budou připraveny nástroje pro zavedení procesů tzv. moderace v rámci škol i mezi školami, pro zajištění shody v přístupech a v zavedení „benchmarku“, zvýšení míry spolehlivosti a spravedlnosti hodnocení žáků pedagogy.
 
Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 • Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol (vč. soukromých a církevních) a ostatních partnerů na daném území při přípravě a realizaci společných aktivit zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání s ohledem na podporu spravedlivého přístupu ke vzdělávání a zavádění systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání. Jedním z nosných prvků je tvorba a realizace místních plánů rozvoje vzdělávání.
 • Důraz bude kladen na profesní podporu (mentoring, supervize) pedagogů a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků ve stěžejních oblastech (matematická a čtenářská pregramotnost, přírodovědné a polytechnické vzdělávání, pedagogická diagnostika, problematika začleňování dětí se SVP, práce s heterogenní skupinou).