Sedmikráska

 Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/53.0011

Realizace projektu: 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015

 
Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v sedmi oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší např. vaření za účasti odborníka na zdravou výživu, pravidla silničního provozu, metody správného cvičení a protahování z důvodu dobré regenerace těla, poskytování první pomoci, zásady správné dentální hygieny či sexuální odpovědné chování. Aktivity budou také obsahovat i exkurze do protidrogové vlakové soupravy „Revolution Train“ nebo dvoudenní výcviková soustředění zaměřené na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.
 

7 OBLASTÍ AKTIVIT, KTERÉ PROJEKT NABÍZÍ SPOLUPRACUJÍCÍM ŠKOLÁM V ÚSTECKÉM KRAJI:


 

1) ZDRAVÁ VÝŽIVA

Přímá práce se žáky:

 • Vaření zdravých jídel v hodinách za účasti odborníka, vydání minikuchařky, přednášky, pracovní listy.
 • Témata - příprava jednoduchých zdravých jídel, poruchy příjmu potravy, potravinové alergie atd.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol - např. pyramida zdravé výživy.

Pro pracovníky školy:

 • Školení personálu školní kuchyně, vaření zdravých jídel za účasti odborníka, návrhy optimalizace automatů na školách, vhodné složení potravin ve školních kantýnách, optimalizace spotřebního koše.
 

Z REALIZACE PROJEKTU

Přímo v prostorách cvičných školních kuchyní probíhají přednášky o zdravé výživě a následně i vaření zdravých jídel (s ohledem na věk žáků).
Žáci se o tomto tématu dozvídají nové informace zajímavým způsobem - přímým setkáním s nutričními poradci, kteří jim vysvětlují zásady správné výživy a správných stravovacích návyků.
Cílem je nejen získaná znalost a dovednost zážitkovou formou, ale i podílení se na některých výstupech z projektu. Žáci společně s poradci mohou pozměnit vlastní jídelníček tak, aby odpovídal jejich potřebám. Na tomto nově vytvořeném způsobu stravování si žáci mohou vybudovat a upevnit správné stravovací návyky pro celý život.
Pro pracovníky školních kuchyní zajišťujeme např. besedy o výběru správných surovin pro školní stravování z pohledu nových trendů.

     
     
     
 


2) DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Přímá práce se žáky:

 • Teoretická výuka ve školách v hodinách, aktivní lekce na hřišti.
 • Témata - prevence rizikového chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu, řešení dopravních situací, ukázky nebezpečných dopravních situací, příprava na budoucí roli řidiče, postup v případě dopravní nehody atd.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol - např. opilecké brýle, koloběžky, dopravní kužely.

Z REALIZACE PROJEKTU

Jak již bylo řečeno - dopravní výchova je realizována teoretickou i praktickou formou. Teoretická výchova zahrnuje přednášky dopravního policisty ve výslužbě, který žáky seznamuje s bezpečným chováním na silnicích z pozice dlouholeté praxe v této oblasti - chodci, cyklisté, řešení skutečných dopravních nehod, důležitost reflexních prvků, dodržování pravidel silničního provozu atd.
Praktická výchova je realizována lektory na improvizovaném dopravním hřišti v tělocvičnách škol, popř. na venkovních hřištích, kde se žáci učí pohybu „ve skutečném provozu“, řeší konkrétní dopravní situace, učí se ohleduplnosti na silnici, testují své znalosti pravidel silničního provozu a seznamují se s nebezpečným chováním na silnici.

     
     
     
 


3) SPORT

Přímá práce se žáky:

 • Návštěva odborníka v hodinách tělocviku, ukázky alternativních sportů.
 • Témata - pohybový režim, vyváženost sportovních a odpočinkových aktivit, základy sebeobrany atd.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol - např. drobné sportovní vybavení.

Pro pracovníky školy:

 • Školení pedagogů/tělocvikářů - motivační hodnocení žáků vycházející ze somatotypu žáka, posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování.
 

Z REALIZACE PROJEKTU

Lektoři přibližují v hodinách tělesné výchovy žákům variace možných pohybových aktivit, aby je mohli provádět i mimo vyučování a snaží se žáky motivovat ke spontánnímu pohybu, který by se stal přirozenou součástí jejich života.
Aktivity se zaměřují i na pohybově rekreační přestávky, pro které je pořízeno vybavení umístěné v prostorách škol.
Na školení pedagogů se učí v praxi aplikovat maximální využití času hodiny pro aktivní pohyb žáků, vhodným způsobem posuzovat a individuálně hodnotit výkony každého jednotlivého žáka atd.

     
     
     
 

 

4) PREVENCE

Přímá práce se žáky:

 • Návštěva odborníka v hodinách, využití interaktivní pomůcek.
 • Témata - dentální hygiena, alkohol, drogy, odpovědné sexuální chování, rozhodovací dovednosti pro řešení, jak se nestát závislým, nebezpečný internet, násilné chování.
 • Exkurze „Revolution train“ v Praze - návštěva vlakové soupravy.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol - např. drogový kufr, těhotenské břicho, korzet pro simulaci stáří, desková hra Cesta labyrintem města.

Pro pracovníky školy:

 • Workshop pro pedagogy / preventisty - setkání s odborníky, výměna zkušeností napříč školami apod.
 

Z REALIZACE PROJEKTU

ODPOVĚDNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Odpovědné sexuální chování probíhá formou přednášek s panem Peterem Freestonem, který byl 12 let osobním asistentem a blízkým přítelem zpěváka Freddie Mercuryho. Obsah je zaměřen na zákeřnou nemoc AIDS, kterou zpěvák trpěl, a to od počátečních příznaků, až do jeho smrti.
Propojení tohoto tématu s osobním příběhem je velice emotivní a závěrečná slova v žácích zůstávají nadlouho poté: „Onemocnění AIDS si nevybírá, nediskriminuje, postihuje mladé i staré, chudé i bohaté, neznámé i slavné. Stejně jako luxusní loď Titanic kdysi potopil na první pohled malý kus ledu, tak i Freddieho na vrcholu jeho sil srazil k zemi malý vir. Ten může srazit kohokoliv a je jen na nás, jestli to budeme i my. Je to náš život a naše rozhodnutí.“

     
     
     
 

REVOLUTION TRAIN

Revolution Train je realizován formou exkurze do vlakové soupravy zaměřené na primární protidrogovou prevenci. Tento vlak je postaven na multimediální mobilní vlakové soupravě, která umožňuje formou interaktivního přístupu zcela nové pojetí.
Žákům je ve vlaku vyprávěn příběh, který je doplněn o interaktivní prvky, které zapojují všechny lidské smysly. Procházejí 4 vagóny, kterými se prolíná příběh, jenž mohou díky interaktivní technologii ovlivnit a stát se tak sami účastníky příběhu.

     
     
     


DENTÁLNÍ HYGIENA
Dentální hygiena je realizována formou přednášek. Dentální hygienistky jezdí do škol, kde probíhá výuka. Kromě teoretických informací především prakticky demonstrují správnou péči o zuby, nácvik čistících technik a představení vhodných a nevhodných pomůcek.
Tento preventivní program s využitím praktického nácviku přímo se žáky je jedním z neúčinnějších způsobů péče o chrup.
     
     
     

 


5) ZDRAVÍ

Přímá práce se žáky:

 • Dvoudenní výjezdní pobyt s tematickým zaměřením na zdravý životní styl.
 • Témata - kombinace projektem řešených oblastí obohacená pobytem v přírodě a zdravou stravou za účasti odborníků.

Pro pracovníky školy:

 • Vznikne Metodická příručka pro organizaci výcvikových soustředění.
 

Z REALIZACE PROJEKTU

V rámci dvoudenního výcvikového soustředění, které se koná ve Sport areálu Klíny v Krušných horách se žáci zapojují do aktivit za účelem získání, rozšíření a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy, pohybových aktivit, ale i dopravní výchovy nebo dentální hygieny. Mezi náplně jednotlivých bloků aktivit patří návštěva Ekofarmy Klíny, kde se žáci seznamují s produkty, které souvisí se zdravým životním stylem a zdravou výživou nebo k návratu bio potravin.
Mezi další aktivity patří také návštěva Horské služby a Rychlé záchranné služby, kde je pro žáky připraven nácvik modelových situací ohrožení, seznámení se se základnou Horské služby a Rychlé záchranné služby a také prohlídka záchranného vozidla. Program je také doplněn pohybovými aktivitami, mezi které patří outdoorové a indoorové aktivity - lezení na umělé stěně, sportovní a tematické hry. Stravování po celé dva dny je připravováno a složeno v souladu s obecnými principy zdravého životního stylu a stravování.

     
     
     
 


6) PRVNÍ POMOC

Přímá práce se žáky:

 • Pracovní listy, návštěva odborníka v hodinách.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol - resuscitační modely.
 

Z REALIZACE PROJEKTU

Při výuce se využívá především dovednostně-praktický nácvik spolu s diskusí s odborníky. Žáci využívají pomůcky, které ukotvují informace z oblasti první pomoci (např. obvazy, trojcípé šátky, resuscitační modely atd.). Postupně získávají znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci, základní informace o složení a činnosti lidského těla, obvazové technice, polohování a dopravě raněných, o poskytování první pomoci při hromadném neštěstí atd.

     
     
     


 

 

7) ZDRAVÁ ŠKOLA

Pro pracovníky školy:

 • Workshop pro pedagogy na téma Zdravá škola setkání s odborníky ze Státního zdravotnického institutu a KÚ Ústeckého kraje, výměna a přenos zkušeností ze škol zařazených do sítě „Zdravých škol“.