Průvodce světem techniky

CZ.1.07/1.3.00/48.0067

Společnost Asistenční centrum do konce června 2015 realizuje projektu s názvem „Průvodce světem techniky“ (Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0067). Projekt je primárně změřen na zvyšování a rozšiřování úrovně klíčových kompetencí učitelů mateřských škol v Ústeckém a Olomouckém kraji v oblasti polytechnické výchovy.
Partnerem projektu je Česká kosmická kancelář.
Do projektu jsou zapojeny následující mateřské školy:

Ústecký kraj:
  • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
  • Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597
  • Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace
 
Olomoucký kraj:
  • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
  • Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk
  • Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14
  • Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
 
Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů MŠ Ústeckého a Olomouckého kraje s důrazem na osvojení si moderních pedagogických metod, které souvisejí se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání se zaměřením na oblast polytechnického vzdělávání.
Projekt má za cíl rozšiřování a prohlubování kompetencí učitelů mateřských škol s důrazem na všestranný rozvoj dítěte se zaměřením pozornosti na vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, vývoji a neustálých proměnách, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společnosti. Projekt chce připravit učitele, aby uměli u dětí podnítit počátky dobrého vztahu k práci a jejím výsledkům, vypěstovali u nich potřebné volní vlastnosti a vybavili je praktickými dovednostmi, podpořili touhu vytvářet a dokončit dílo.
 
Projekt má tři klíčové aktivity:
KA 01 Příprava a realizace dalšího vzdělávání
Námi připravený vzdělávací programu „Cesta ke hvězdám“ získal v průběhu měsíce října 2014 akreditaci v systému DVPP, takže cílová skupina je od samého počátku vzdělávána v  akreditovaném vzdělávacím programu.
Akreditovaný vzdělávací program je založen na tematickém projektovém vzdělávání, kdy nosným a současně sjednocujícím tématem je vesmír, z důvodů uplatnitelnosti veškerých technických oborů. Zvolená tématika není pro účastníky závaznou, je zde nástrojem, na kterém bude ukázána motivační síla projektové metody. Vzdělávací program je postaven na tématu přípravy návštěvy vesmíru a setkání se s jinou civilizací (s kamarádem z jiné planety). Jednotlivé obsahové prvky vzdělávání jsou tematicky propojeny s možností následné samostatné aplikace učitelem v kterékoliv části předškolního vzdělávání. Vzdělávací program staví vzdělávací cíle tak, aby vyhovovaly požadavkům RVP PV a zároveň odpovídaly specifikaci aktuálních požadavků na polytechnickou výchovu v předškolním vzdělávání.
Vzdělávací program má celkovou hodinovou dotaci 40 hod a zahrnuje dvoudenní výjezd cílové skupiny do Liberce do IQ Parku či IQ Landie.

KA 02 Sdílení praktických zkušeností formou stáží
V projektu celkem proběhne 20 celodenních (osmihodinových) stáží učitelek mateřských škol v Olomouckém i Ústeckém kraji. Stáže naplňují základní požadavek na efektivní získávání vědomostí s velice dobrým výsledkem jejich aplikace do pracovních postupů. Výměna zkušeností a metoda dobré praxe jsou informativní vzdělávací metodou, jako prostředek řízení změny kvality vzdělávání, prostředku dalšího rozvoje jednotlivých oblastí práce učitele MŠ.
Stáže jsou zaměřeny na předávání profesních informací, na jejich společném hodnocení, řešení společných problémů.

KA 03 Zpracování závěrečné evaluace projektových aktivit
Do této aktivity bude cílová skupina, učitelky mateřských škol, zapojeny nepřímo, jako respondenti pro sběr podkladů pro závěrečnou evaluaci.
Cílem této aktivity je evaluace vzdělávacího programu a jeho přínosy pro cílovou skupinu.