Celoživotní vzdělávání ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů na trhu práce v Libereckém kraji

reg. číslo: CZ.04.1.03/3.3.07.2/0012

Hlavním cílem projektu, který v současné době Asistenční centrum, a.s. realizuje, je vytvořit systém dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Princip projektu spočívá především v individuálním jednání s firmami v regionu a v zajištění pomoci při hledání možností rozvoje lidských zdrojů. Při realizaci budou projednávány jejich potřeby na pracovní sílu v rámci celoživotního vzdělávání a navrhnuty postupy, které tyto potřeby zabezpečí. Komunikace a následná analýza povede k individuálním školením pracovníků oslovených subjektů v oblastech rozvoje lidských zdrojů za pomoci dotačních nástrojů.

Výstupem projektu budou informace o požadavcích na trhu práce; zapojení podnikatelů do aktivní spolupráce v celoživotním vzdělávání; nastavení systému komunikace mezi jednotlivými aktéry v regionu ve spolupráci s ÚP Liberec a KHK Libereckého kraje a vzdělávacími institucemi; iniciace nových vzdělávacích aktivit s využitím dostupných nástrojů včetně dotačních titulů ESF. 

Období realizace projektu: 1. 10. 2006 - 31. 5. 2008
Realizátor projektu: Asistenční centrum, a.s.


Projekt je realizován v rámci: 
Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Číslo opatření: 3.3
Název opatření: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

 

 

Semináře a workshopy pořádané v rámci realizace projektu.

Název semináře: Úvodní seminář k projektu „Celoživotní vzdělávání ve vazbě na potřeb zaměstnavatelů na trhu práce v Libereckém kraji“
Spolupráce: Krajské hospodářská komora Liberec, Úřad práce v Liberci, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín konání: 11. prosince 2006 od 12:00 do 15:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál bývalého Okresního úřadu Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec

Obsahová náplň semináře:

 • Oficiální zahájení semináře
 • Seznámení s obsahovou náplní projektu a možnostmi pro podnikatele
 • Rozvoj lidských zdrojů z hlediska současných potřeb trhu práce v Libereckém kraji
 • Informace o dotačních možnostech pro podnikatele v programovém období 2007 2013
 • Diskuze, připomínky a náměty účastníků k předloženým informacím

 

Název semináře: Závěrečný seminář k projektu „Celoživotní vzdělávání ve vazbě na potřeb zaměstnavatelů na trhu práce v Libereckém kraji“
Spolupráce: Krajské hospodářská komora Liberec, Úřad práce v Liberci, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Termín konání: 28. května 2008 od 09:30 do 13:00 hod.
Místo konání: konferenční sál Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o., Emilie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Obsahová náplň semináře:

 • Registrace účastníků
 • Oficiální zahájení semináře, vyhodnocení projektu
 • Aktuální přehled dotačních možností pro podnikatele v Libereckém kraji
 • Příprava projektových žádostí v souvislosti s konkrétními rozvojovými záměry
 • Přestávka na občerstvení
 • Školení a konzultace s projektovými manažery
 • Diskuze, připomínky a náměty účastníků k předloženým informacím

Účast na semináři byla pro přihlášené účastníky zdarma. V průběhu semináře bylo zajištěno občerstvení účastníků.


Výsledky projektu OP RLZ 3.3 „Celoživotní vzdělávání ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů na trhu práce v Libereckém kraji“

Dne 31. 5. 2008 byl úspěšně ukončen projekt „Celoživotní vzdělávání ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů na trhu práce v Libereckém kraji“, jehož hlavním cílem bylo nastavení systému komunikace mezi aktéry na trhu práce v Libereckém kraji. Projekt byl zakončen závěrečným seminářem, který se konal dne 28. 5. 2008 v přednáškovém sále Spolkového domu v Jablonci nad Nisou. Na semináři byly vyhodnoceny jednotlivé aktivity, výsledky a popsán celkový průběh projektu. Seminář byl pojat nejen informativně, ale byly zde rovněž prezentovány možnosti získání dotačních prostředků pro oblast celoživotního vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a podnikání jako takového.

Výsledky projektu

Během klíčové aktivity „Jednání“ a dalších aktivit (semináře, workshop) bylo podpořeno 144 osob, což představuje znatelné překročení monitorovacího ukazatele 1.01.00.A počet podp.osob posk.služ.nebo pod.posk., který byl projektem nastaven na cílovou hodnotu 120.

Při realizaci projektu byly zúčastněné subjekty školeny v oblasti získání podpory pro rozvoj lidských zdrojů a jejich vzdělávání. V této souvislosti byl sledován monitorovací ukazatel 2.09.00.A Počet nově vytv/aktual.vzděl.programů, jehož cílová hodnota byla nastavena na 3. Projektem byly prostřednictvím školení se zaměřením na dotační programy vytvořeny 4 nové nebo aktualizované vzdělávací programy. Ukazatel byl tedy opět naplněn stejně tak jako ostatní ukazatele.

Výstupy projektu

Důležitým podkladem pro nastavení systému komunikace byla aktivita „Výstupy“. Její náplní bylo především zpracování dotazníků, které byly připraveny v průběhu jednotlivých monitorovacích období. Celkem bylo od podnikatelských subjektů získáno 21 dotazníků. Vyhodnocení dotazníků se stalo obsahem analýzy potřeb na trhu práce z hlediska podnikatelských subjektů a jejich požadavků v oblasti celoživotního vzdělávání.

Z oslovených firem bylo 29 % z oblasti strojírenství, 24 % z oblasti automobilového průmyslu a 10 % firem z elektrotechnického průmyslu. Z pohledu jejich velikosti se 62 % oslovených firem řadilo mezi velké podniky. Na základě této aktivity byly získány vstupy pro zpracování systému komunikace.

Nastavení systému komunikace probíhalo v průběhu celého projektu. Na základě vstupních dat byl vytvořen dokument, který je výstupem projektu a řeší možnosti efektivní komunikace mezi aktéry na trhu práce.Realizace projektu odhalila zejména nedostatky v komunikaci mezi jednotlivými články, které se podílejí na vzdělávání v regionu jako celku. Tyto nedostatky spočívají zejména v absenci obecně funkčního systému komunikace mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na celoživotním vzdělávání.

Řešením tohoto problému může být nastavení komunikace mezi prvky pomocí tzv. „aktivátoru“, který bude funkčně řídit a koordinovat veškeré informační toky mezi subjekty. Informačními toky se rozumí zejména předávání informací o potřebách, možnostech a potenciální nabídky jednotlivých subjektů v rámci celoživotního vzdělávání. Návrhy řešení jsou obsaženy v dokumentu „Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání v Libereckém kraji“.

Závěr

Veškeré projektové aktivity se setkaly u zúčastněných subjektů s velmi kladným ohlasem. Je tedy zřejmé, že se jedná o činnosti, které jsou v regionu žádané, a které mají efektivní přínos. V aktivitách, které byly projektem nastaveny, bude realizační tým v rámci udržitelnosti i nadále pokračovat a rozvíjet je tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějších výsledků.


Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Poskytovatelem podpory je Krajský úřad Libereckého kraje. 

Bližší informace je možné získat: 
Asistenční centrum, a. s. 
Regionální kancelář Liberec 
Kostelní 10/5, 460 01 Liberec II 
tel: 482 422 229, mobil: 775 900 740 
e-mail: zapletal@asistencnicentrum.cz 
www.asistencnicentrum.cz