loadjavporn.com

Senior projektoví manažeři

  • Ing. Ondřej Hasman

  • Projektový manažer sekce podpory podnikání
   X

   Ing. Ondřej Hasman

   Ondřej Hasman vystudoval Fakultu Informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické se zaměřením na systémovou analýzu a ekonomiku průmyslového podniku. Ve společnosti Asistenční centrum, a.s. je zástupcem vedoucího sekce pro podporu podnikání a ve společnosti pracuje již od roku 2005. Zaměřuje se na dotační podpory v oblastech informačních technologií, inovací a úspor energií. Je také odborníkem na realizaci výběrových řízení, která dle pravidel pro výběr dodavatelů zajišťuje pro klienty společnosti.
  • Ing. Eva Kašparová

  • Projektový manažer sekce podpory podnikání
   X

   Ing. Eva Kašparová

   Eva Kašparová vystudovala bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni a magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management. V Asistenčním centru působí od roku 2004, nyní na pozici senior projektového manažera. V rámci sekce podpory podnikání se specializuje na oblast inovací a rozvoje lidských zdrojů. Je odborníkem také na dotační management při realizaci rozvojových záměrů podnikatelských subjektů.
  • Ing. Václav Rozšafný

  • Projektový manažer sekce podpory podnikání
   X

   Ing. Václav Rozšafný

   Václav Rozšafný je absolventem Technické univerzity v Ostravě, obor Ekonomika a řízení. V rámci Asistenčního centra působí od roku 2006 na pozici senior projektového manažera. Specializuje se na oblast dopravy (Operační program doprava, Regionální operační program), životního prostředí (Operační program životní prostředí) a podporu malých a středních podniků v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Mezi jeho hlavní zajišťované činnosti patří příprava a realizace projektů, zpracování projektových žádostí, ekonomické a dotační poradenství pro klienty. V rámci této činnosti analyzuje rozvojové záměry klientů (investice, rozvoj lidských zdrojů) a poskytuje těmto subjektům odborné rozvojové poradenství.
  • Ing. Jaroslav Jasanský

  • Projektový manažer sekce podpory podnikání
   X

   Ing. Jaroslav Jasanský

   Jaroslav Jasanský je absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulty sociálně ekonomické. Od roku 2007 působí ve společnosti Asistenční centrum, a.s. jako projektový senior manažer pro oblasti výzkum, vývoj a inovace, transfer technologií a technologický skauting. Ing. Jasanský má dlouholeté zkušenosti se Strukturálními fondy Evropské unie a dotačními programy ČR, kterými se zabývá od roku 2003. Praktické zkušenosti získal také při svém působení na Ministerstvo průmyslu a obchodu a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde se věnoval přípravě a řízení operačních programů. Jako expert se také podílí na přípravě strategických dokumentů ČR pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Připravuje realizace výzkumných vědeckých center v ČR a desítky výzkumných záměrů pro podniky a výzkumné organizace. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
    
  • Ing. Jitka Valíčková

  • Projektový manažer sekce rozvoje lidských zdrojů
   X

   Ing. Jitka Valíčková

   Jitka Valíčková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na finance a oceňování podniků. Pracuje v chebské regionální kanceláři. Ve společnosti Asistenční centrum, a.s. zastává pozici ekonoma a finančního manažera se zaměřením na tvorbu rozpočtů projektů a finančních a ekonomických plánů a analýz (např. studie proveditelnosti, analýza nákladů a užitků, analýza nákladů a přínosů, citlivostní analýza) již od roku 2004. Dále řídí realizace investičních i neinvestičních projektů z pohledu dodržování podmínek programu a účetní a daňové legislativy, zpracování monitorovacích zpráv, atd. Má praxi z většiny operačních programů a v řádu stovek zpracovaných rozpočtů či analýz.
  • Mgr. Karel Psohlavec

  • Projektový manažer
   X

   Mgr. Karel Psohlavec

   Karel Psohlavec je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ve společnosti Asistenční centrum, a.s. působil již během studií, od roku 2010 je pak zde zaměstnán v hlavním pracovním poměru. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku poradenství při zadávání veřejných zakázek, přičemž jejich většina spadala do oblasti zakázek zadávaných v rámci nejrůznějších dotačních projektů. Vedle poradenské činnosti se zabývá tematikou veřejných tendrů též na pozici lektora vzdělávacích kurzů pro školský sektor a municipality. Současně se věnuje poradenství na úrovni národních i evropských fondů, a to v přípravné i realizační fázi. V minulosti souběžně působil jako vedoucí manažer několika úspěšných dotovaných projektů zaměřených na další profesní vzdělávání dospělých.
  • Ing. Petr Vikuk

  • Projektový manažer
   X

   Ing. Petr Vikuk

   Petr Vikuk vystudoval fakultu Sociálně-ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve společnosti působí od roku 2016 na pozici projektového manažera. Mezi jeho hlavní činnosti v rámci své pozice je příprava a realizace projektů, zpracování projektových žádostí v oblasti pořízení technologií (Operační program Technologie), účast firem na zahraničních veletrzích v rámci programu Marketing a v neposlední řadě poskytuje pro klienty společnosti ekonomické a dotační poradenství. Je také odborníkem na zpracování projektů v oblasti Investičních pobídek a programů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců.