Dotační programy

Typickými příklady projektů podnikatelských subjektů, na které lze získat podporu ze Strukturálních fondů EU či státních dotačních programů, jsou projekty realizované zejména v následujících oborech: 

Zpracovatelský průmysl a specifické služby:
 • Nákup, výstavba, rozvoj a rekonstrukce výrobních areálů
 • Pořízení moderních výrobních strojů a zařízení do stávajících či nových areálů a provozoven
 • Investice do úspor energií u stávajících objektů (zateplování objektů, výměna rozvodů a energetických zařízení)
 • Pořízení zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů (vodní elektrárny, zařízení na spalování biomasy…)
 • Realizace projektů výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů a služeb
 • Budování zázemí pro vzdělávání zaměstnanců – školicí střediska
 • Budování zázemí pro výzkum a vývoj – laboratoře, technologická centra
 • Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců – specifické a obecné vzdělávání
 • Expanze na zahraniční trhy – podpora marketingu v zahraničí

Doprava a logistika:
 • Modernizace a rozvoj dopravních sítí
 • Podpora multimodální přepravy, vznik logistických center
 • Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech
 • Rozvoj dopravní obslužnosti, zlepšování dostupnosti a atraktivity veřejné dopravy

Životní prostředí:
 • Snižování emisí škodlivých látek do ovzduší
 • Zkvalitnění nakládání s odpady